Заман сулышы

Лениногорск шәһәре

ФАЙДАЛЫ КИҢӘШЛӘР

Боз гына димђ

Караћгы тљшкђч, томан џђм буранлы вакытта, џава торышы књз књреме љчен начар булганда бозга керњ катгый тыела. Елга аркылы чыкканда саклык кагыйдђлђрен њтђргђ кирђк: - бозны аяк белђн бђреп карарга ярамый. Чаћгы таягы яки башка агач ђйбер белђн сугып карау отышлырак. Болай эшлђгђндђ бозда аз гына су чыкса да, бозга...

Караћгы тљшкђч, томан џђм буранлы вакытта, џава торышы књз књреме љчен начар булганда бозга керњ катгый тыела.


Елга аркылы чыкканда саклык кагыйдђлђрен њтђргђ кирђк:

- бозны аяк белђн бђреп карарга ярамый. Чаћгы таягы яки башка агач ђйбер белђн сугып карау отышлырак. Болай эшлђгђндђ бозда аз гына су чыкса да, бозга керњ тыела. Чљнки елга љсте тиешенчђ тућарга љлгермђгђн. Шундый хђлдђ калган очракта ярга аякларны ќилкђ кићлегендђ аерып басып, шуышып кына атларга кићђш ителђ. Болай эшлђгђндђ гђњдђ авырлыгы бер урынга гына тљшми. Ђлеге алым боз ватылганда, суга бату куркынычы туганда коткарып калачак;

- сулык аша мђќбњри рђвештђ чыгарга туры килгђндђ сукмак яки чаћгы эзеннђн читкђ тайпылмаска кирђк. Эз булмаганда, маршрутны игътибарлап љйрђнњ, ќентеклђп карау комачау итмђс;

- сулыкларны тљркем белђн чыккан очракта, 5-6 метр озынлыкта ара калырга тиеш. Яћа гына боз капланган елганы чаћгыда њтњ ђйбђтрђк. Лђкин чаћгы беркеткечлђрен бушайтырга кирђк. Бу берђр хђл булганда чаћгыны тиз арада аяктан салу љчен эшлђнђ. Таякларын да беркеткечсез генђ кулланырга кићђш ителђ;

- рюкзакны бер ќилкђгђ генђ асу, боз ватылганда тиз арада йљктђн котылу мљмкинлеге бирђ. Тућган сулык аша чыкканда њзећ белђн 20-25 метр озынлыктагы чыдамлы, йљк таккан элмђкле бау алырга кирђк. Ул суга баткан кешене коткару љчен ђйбђт ќайланма, элмђк исђ, њз чиратында, батучыга тотыну љчен хезмђт итђчђк.

Ђти-ђнилђр игътибарына: балаларны балык тотарга, чаћгы яки тимераякта шуарга ялгызын гына ќибђрмђгез!

Сулыкларда батуныћ тљп сђбђпчесе - исерткеч эчемлеклђр куллану. Гадђттђн тыш хђллђр вакытында аек булмаган кешелђр њзлђренђ ярдђм књрсђтђ, коткара алмыйлар.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев