Заман сулышы

Лениногорск шәһәре

ПРЕДПРИЯТИЕЛӘРДӘ

Яћа технология – отышлы

Халыкны "ут" белђн тђэмин итњ эше бертуктаусыз, тђњлек ђйлђнђсе бара. Бу юнђлештђ Лениногорск район электр челтђрлђре предприятиесе зур эшлђр башкара. Предприятиенећ начальнигы - Рамил Ђбрар улы Гарипов. Бњгенге кљндђ коллективта барлыгы 3 участокка 50 кеше эшли. Шуныћ зурысы - Лениногорск районы участогы. Анда - Гали Шарапов, Зеленая Рощада - Алмаз...

Халыкны "ут" белђн тђэмин итњ эше бертуктаусыз, тђњлек ђйлђнђсе бара. Бу юнђлештђ Лениногорск район электр челтђрлђре предприятиесе зур эшлђр башкара. Предприятиенећ начальнигы - Рамил Ђбрар улы Гарипов.


Бњгенге кљндђ коллективта барлыгы 3 участокка 50 кеше эшли. Шуныћ зурысы - Лениногорск районы участогы. Анда - Гали Шарапов, Зеленая Рощада - Алмаз Шђрифуллин џђм Сарабиккол участогында Равил Латыйпов ќитђкчелек итђ. Моннан тыш, предприятиедђ исђпкђ алу тљркеме, диспетчерлык хезмђте бар. Исђпкђ алу тљркемен Ольга Мљхђммђтова ќитђкли. Бу тљркемдђ 5 контролер, 2 инженер, 1 монтер эшли. План буенча башкарылган эшлђрдђн: рейдлар оештыру, тикшерњ њткђрњ, халык белђн эшлђњ - нђкъ менђ алар ќилкђсенђ тљшђ.

Тљп эш, ђлбђттђ, халыкны электр энергиясе белђн тђэмин итњ. Моннан тыш, югары вольтлы (6-10 кВ) џава линиялђренећ тљзеклеген тикшерњ, авыллардагы тњбђн кљчђнешле (0,4 кВ) џава линиялђрен яћага алыштыру, яћарту безнећ бурыч. Предприятиедђ барлыгы - 248 трансформатор подстанциясе. Ђлеге 3 участок нђкъ менђ шуларга хезмђт књрсђтђ.

Быел аеруча књп эш башкарылды. Без "Капиталь тљзелеш" программасы буенча эшлибез. Аныћ нигезендђ иске линиялђрне тулысынча яћага алыштыру тора. Быел Дурасово џђм Федотовка авылларында 27 миллион сумлык линия яћартылды.

Моннан тыш, капремонт программасы буенча да мактанырлык эшлђребез бар. Бу - булган џава линиялђрен тљзеклђндереп, эш хђлендђ тоту дигђн сњз. Электр баганалары, яисђ электр чыбыкларын яћарту да шућа керђ. Быел Сугышлы, Кирлегђч џђм Яћа Иштирђктђ капремонт ясадык. Тљзеклђндерњ 3,5 миллион сумга тљште.

Бу эшлђр џђрвакыт план буенча бара. 2009-2011 ел аралыгында Тимђш, Зђй-Каратай, Куакбаш, Сугышлы, Керкђле, Иске Шљгер, Шљгер поселогы, Бђкер, Сарабиккол, Мичурин авылларында џава линиялђре џђм трансформатор подстанциялђрен њз-њзен тотып торучы изоляциялђнгђн њткђргечлђр - "СИП" белђн эшлђдек. Яћа технология белђн эшлђњ - отышлы. Бу - матурлык кына тњгел, ђ ышаныч џђм куркынычсызлык та. "СИП" белђн эшлђњнећ 1 километры 800 мећ сумга тљшђ. Ђлеге тљзелеш эшлђренђ џђрвакыт ярдђм кулын сузучы - безнећ районнан сайланган Дђњлђт Советы депутаты, "Сетевая компания" ќђмгыятенећ генераль директоры Дамир Сафиуллин. Бу программа - аныћ идеясы. Аћа зур рђхмђт.

Акча бњлеп бирњ белђн генђ тњгел, эшлђргђ дђ кирђк бит. Бу ућайдан 3 бригадага да рђхмђт ђйтђсе килђ. Аларныћ љлгер џђм эшне оператив рђвештђ башкаруы авариялђрне вакытында хђл итђргђ мљмкинлек бирђ.

22 декабрьдђ энергетиклар њзлђренећ џљнђри бђйрђмен билгелеп њтте. Ђлеге џљнђр иялђренећ хезмђте бђялђп бетергесез. Энергия љлкђсендђ эшлђњче, џђрбер йортны яктылык белђн тђэмин итњче, њз эшлђрен ќиренђ ќиткереп башкаручы фидакарь хезмђтчђннђр хљрмђткђ, џичшиксез, лаек. Бу љлкђдђ намус белђн хезмђт итњче энергетикларны бђйрђмнђре белђн тђбриклђп, исђнлек, тазалык, гаилђ бђхете, књтђренке рух телибез.

Бђйрђмнђрдђ генђ тњгел, ел ђйлђнђсе авариялђрсез генђ яшђргђ язсын!

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев